La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya,  fixa que les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin (article 128-1, 1). 
 
A més, les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:

— Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin (article 128-1, 2, a). La invitació a comprar és qualsevol comunicació comercial que indica les característiques del bé o servei i el seu preu, i que permet a la persona consumidora d’adquirir-lo. 
 
— Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat (article 128-1, 2, b). Les informacions necessàries per al consum i l’ús adequat dels béns que hi hagi a l’etiquetatge dels béns que es comercialitzen a Catalunya han de constar, doncs, almenys, en llengua catalana. 
 
—  Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests contractes (article 128-1, 2, c). 

Segons l’article 211-5, la documentació i les informacions necessàries per al consum i l’ús adequats dels béns i serveis dirigides a les persones consumidores han d’estar a disposició immediata d’aquestes, d’acord amb el que estableix l’article 128-1. Aquest requisit no s’aplica a les marques, els noms comercials i la retolació emparada per la legislació de la propietat industrial.

Quant a la disciplina del mercat i els drets de les persones consumidores, es considera infracció vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incomplir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa (article 331-6, k). 

Les obligacions lingüístiques són exigibles a les empreses i les entitats afectades un cop passats sis mesos des de la publicació d'aquesta llei. A aquests efectes, per als empresaris que tenen la consideració de microempresa o de petita o mitjana empresa, d'acord amb la Recomanació CE/2003/361, del 6 de maig, el termini d'adaptació és d'un any (disposició transitòria segona). 

Us recomanem que consulteu el web de l’Agència Catalana del Consum:
>> Veure la web

Codi de consum:
>> Veure la web

Recomanacions. Drets lingüístics
>> Veure la web

Preguntes més freqüents sobre Legislació lingüística:
>> Veure la web

Llengua catalana. Legislació lingüística:
>> Veure la web

Legislació lingüística. Empreses:
>> Veure la web

Legislació lingüística. Etiquetatge:
>> Veure la web

 
       
  __Viladomat, 174, 08015 Barcelona Tel. 902 496 450 – Fax 93 496 45 01 www.fundaciopimec.org secretaria@fundaciopimec.org